Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-41/17.06.2015 г. и извлечение от протокол № 38/20.08.2015 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7037 от 21.08.2013 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6″, представляващ имот №503.42 с площ 509 кв.м. по кадастралния план на местност „Дрибак 6”, с. Николово, с прогнозен приход от продажба му в размер на 2000 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.42 с площ 509 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС №7037/21.08.2013 г. вписан с вх.рег. 12508/28.08.2013 г., под №113, том 31, дв.вх. 12264, н.д. 6104 в АВп, при начална тръжна цена 2000,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)