Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 148 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Отхвърля жалбата на Елена Върбанова Георгиева срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба 6 на Общински съвет – Русе, с което й е отказано включване в Списъка на семействата, които подлежат на настаняване в общински жилища през 2016 година като неоснователна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)