Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 148 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите (ЗВ), Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово, с идентификатор 51679.173.539. Срок на разрешителното – 2 години от датата на издаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)