Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 148 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-507/27.02.2020 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПУР от О.Т. 12 до О.Т. 13 по ул. „Стремление“ и ИПР на УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, Общинският съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 4 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1153 – ул. „Стремление“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ I-282 в кв. 8, съобразно предвижданията на ПУП-ИПУР и ИПР, одобрен със Заповед №РД-01-507/27.02.2020 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1153 – ул. „Стремление“, кв. „Долапите“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ИПУР и ИПР, одобрен със Заповед №РД-01-507/27.02.2020 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Цветелин Симеонов Пасев и Мирена Димитрова Пасева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 137,00 лева (сто тридесет и седем лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)