Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 148

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1, т.9 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Становище на старши експерт в дирекция «Инфраструктура, екология и транспорт» при Община Русе и Протокол №3 от 23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост, и във връзка с чл.197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за премахване на сгради, попадащи върху общински терен, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Младежки парк по ул. „Патриарх Евтимий” №3 (11-А), град Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6667 от 23.03.2012 г., както следва:
1.1.Масивна едноетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.1.35.1 със застроена площ от 41,00 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, състояща се от две стаи, санитарен възел и антре, с избено помещение под тях.
1.2.Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 63427.1.35.2 със застроена площ от 25 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.
1.3.Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 63427.1.35.3 със застроена площ от 28 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)