Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 148

РЕШЕНИЕ № 148
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол 83/22.08.07 г. на Комисията по общинска собственост и заявления №94КК/299/24.07.07г. и №94КК/0391/26.09.07 г. от Константин Иванов Писков, Общински съвет, реши:
1. Дава съгласие за ИПР (изменение план за регулация) за обособяване на ново УПИ ХІХ-5522 – за жилищна и обществено обслужваща сграда, кв. 196 в гр. Русе с обща площ 685,45 м2, чрез обединяване на ПИ-2174 с площ 577,08м 2, който е собственост на Константин Писков, общински имот, представляващ УПИ ХХІ-5375-за обществена сграда с площ 96,22 м 2 и 12,15 м 2, които се придават откъм улица „Жул Паскин”.
2. След влизане в сила на ИПР да се прекрати съсобствеността между Община Русе и Константин Иванов Писков, чрез изкупуване от негова страна на частта от имота, общинска собственост, представляваща 589,23/685,45 ид.ч. от УПИ ХІХ-5522, кв. 196, находящ се по ул. „Жул Паскин” № 2 в гр. Русе. Купувачът следва да заплати пазарна цена на имота в размер на 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева и дължимите данъци, такси и други суми.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Константин Иванов Писков, чрез изкупуване дела на общината.