Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и като взе предвид нуждата на Община Русе от по-горе описания държавен имот за изпълнението на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в град Русе на ул. „Шипка“ №45, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.5.727 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 756 кв. м. и построената в него ведомствена двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 169 кв. м., предмет на Акт за частна държавна собственост №3850 от 07.11.2005 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавния имот, описан в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)