Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

1. Променя състава на Общински съвет по наркотични вещества, определен с  Решение № 417, прието с Протокол № 18/25.02.2021 г., изменен с Решение № 817, прието с Протокол № 30/ 24.02.2022 г., изменен с Решение № 1275, прието с Протокол № 46/ 16.03.2023 г., в частта членове, както следва:

2. Освобождава г-н Александър Иванов и г-жа Симона Балканска като членове на Общински съвет по наркотични вещества;

3. Определя за членове на  Общински съвет по Наркотични вещества

3.1.Мирослав Йорданов – съдия в Окръжен съд – Русе;
3.2. Татяна Кюранова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Русе;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)