Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1481 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, чл.44, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, заявление, наш вх. №48-17-5 от 14.08.2015 г. от Областния съвет на Български Червен Кръст – Русе, допълнено на 19.08.2015 г., протокол №38 от 20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Областния съвет на Български Червен Кръст-Русе, за период от 01.10.2015 г. до 31.01.2016 г., на част с площ 500,00 кв.м. от първи етаж на сграда с идентификатор 63427.8.1152.14, цялата застроена на 1006.00 кв.м, на два етажа със сутерен. Имотът се намира в град Русе, ул. „Потсдам“ №1, бивш Хлебозавод, предмет на АЧОС №7438/12.05.2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)