Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе.

2. Приема на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе (Приложение 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФУНКЦИИТЕ НА

ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА

МЛАДЕЖТА КЪМ ОБЩИНА РУСЕ

 

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта като обществен орган, който ще подпомага Кмета на Община Русе при провеждане на общинската политика за младежта.

Чл. 2. Съветът осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на Общински съвет – Русе и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. Съветът е колективен, постоянно действащ обществен консултативен орган към кмета на Община Русе.

ГЛАВА II.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

Чл. 4. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта:

  1. Дава становище по Общинския план за младежта преди приемането му от Общински съвет –  Русе;
  2. Осъществява действия по наблюдение и оценка и прави предложения за актуализиране на Общинския план за младежта;
  3. Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до местната политика за младежта;
  4. Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на младежки дейности;
  5. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки инициативи;
  6. Координира и съдейства за изпълнение на проекти, свързани с младежките политики на национално и регионално ниво;
  7. Популяризира пред обществеността дейността си чрез средствата за масово осведомяване и на официалния сайт на общината;
  8. Осъществява други функции, възложени му от председателя на редовни и извънредни заседания.

ГЛАВА III.

СЪСТАВ И СТРУКТУРА

 

Чл. 5. (1) Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се състои от председател и членове.

(2) Мандатът на съвета е 2 (две) години.

(3) В състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се включват:

3.1. Представители на младежки неправителствени организации;

3.2. Представители на неправителствени организации, работещи с и за младите хора, осъществяващи дейността си на територията на общината;

3.3. Представител на национално представителни младежки организации по смисъла на чл. 22 от Закона за младежта, които извършват дейност на територията на Община Русе;

3.4. Представители на ученически съвети от държавни, общински и частни училища на територията на Община Русе

3.5. Председатели на студентски съвети от висши училища на територията на Община Русе;

3.6. Представители на бизнеса, браншови организации и синдикати, подпомагащи изпълнението на младежки политики и инициативи;

3.7. Представители на Общински съвет – Русе;

3.8. Представители на общинска администрация;

3.9. Представител на Областна администрация – Русе;

3.10. Представител на Регионално управление на образованието – Русе.

 (4) Промени в състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта могат да се правят по предложение на ръководителя на институция или организация по чл. 2, ал. 1, подадено в писмен вид до кмета на община Русе.

Чл. 6. (1) Дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се ръководи от председател.

(2) Председателят на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта:

1. насрочва заседанията и определя дневния ред;

2. ръководи заседанията;

3. организира и контролира изпълнението на решенията;

4. утвърждава правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта.

Чл. 7. Община Русе обявява покана за подаване на предложения за включване на представители по чл. 5, ал. 3, от т. 3.1. до т. 3.6. от настоящия правилник. Поканата се публикува на електронната страница на Община Русе с краен срок за подаване не по-малко от 30 календарни дни от публикуването й.

Чл. 8. Председателят и членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се определят поименно със заповед на кмета на Община Русе.

Чл. 9. Административното обслужване на дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се осигурява от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“.

ГЛАВА IV.

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Чл. 10. (1) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват от председателя най-малко два пъти в годината.

(2) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(3) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват с изпращане на покана чрез електронна поща най-късно 7 дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(4) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

(5) В началото на всяко заседание се взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членове на съвета.

(6) Присъствалите на заседанията подписват присъствени списъци.

(7) За всяко заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се съставя протокол, към който се прилага присъствения списък по ал. 6. Протоколът се представя на кмета на Община Русе за утвърждаване.

(8) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на съвета се съхраняват в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“.

Чл. 11. Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта могат да бъдат провеждани присъствено или онлайн.

Чл. 12. За своята дейност членовете на съвета не получават възнаграждение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Русе се приема на основание чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта.

§2. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет – Русе.

§3. Правилникът може да бъде променян, изменян, допълван или отменян при необходимост с решение на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)