Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1482 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и заявление с вх. № 36-137-3/14.08.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с обществено полезна дейност „ДЪ ТЪНДЪРС“ върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, пл. „Александър Стамболийски“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.3365.1.3, със застроена площ от 142,30 кв.м., заедно с 6,47% ид.ч. от общите части на сградата, предмет на Акт № 7487/14.08.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 195, том 28, вх. рег. № 10962/20.08.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, за срок от 5 /пет/ години.
2. Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)