Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1483 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе, както следва:

§ 1. Заглавието на нормативния акт се допълва с: „и за статута на многодетните семейства“.

§ 2. В член 1 от наредбата се допълва изречение второ със следното съдържание: „С наредбата се урежда и статута на многодетните семейства в община Русе.“

§ 3. В чл. 2, т. 2 думата „новородено“ се заменя с текста „второ родено дете и близнаци“.

§ 3а. Чл. 5, т. 2 придобива следната редакция: „за помощта по чл. 2, т. 2 – 150 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци, а за децата родени след 01.01.2024 г. – 200 лв. при раждане на второ дете и 400 лв. при раждане на близнаци.“

§ 4. В чл.10, т. 3, цифрата, 300 /триста лева / на дете, се заменя с 600.00 /шестстотин лева/ на дете.

§ 5. В чл. 12а, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения и допълнения

1.Текстът на т. 4 се изменя така „Удостоверение за банкова сметка на майката или на бащата.“

§ 6 В чл. 12а, ал. 3 се създава се нова т. 5:

т. 5. Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение №1), попълнена и подписана от двамата родители на детето/децата, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето/децата не е вписан втори родител.

§ 7. В чл. 14а думата „дете“ се заменя с текста: „второ дете/близнаци“.

§ 8 . Създава се новраздел VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВАкакто следва:

VI. МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

Чл. 20. (1) По смисъла на настоящата наредба „,многодетно семейство“ са родителите и техните деца, всеки от които има постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Русе, най-малко една календарна година, когато:

  1. Семейството включва лица, между които има сключен граждански брак, и три и повече малолетни и/или непълнолетни деца, на които лицата (заедно или отделно) са родители/осиновители; или
  2. Семейството включва родител/осиновител и неговите три и повече малолетни и/или непълнолетни деца.

(2) Облекченията и привилегиите, предоставяни на многодетните семейства, могат да се ползват и от съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които заедно или отделно са родители/осиновители на общо три и повече малолетни и/или непълнолетни деца, когато съжителстват на един и същ постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Русе, най-малко една календарна година.

Чл. 21. (1) Всеки родител, член на многодетно семейство може да заяви издаване на Удостоверение за многодетно семейство.

(2) Удостоверението е унифициран документ, утвърден със Заповед на кмета на община Русе и съдържа най-малко:

1. дата на издаване,

2. трите имена на родителя/ите;

3. трите имена на малолетните и непълнолетните деца;

4. срок на удостоверението;

5. подпис на кмета на община Русе или упълномощено от него лице

6. печат на община Русе.

(3) Удостоверението се издава със срок до навършване на пълнолетие на най-голямото от децата, но не по-дълъг от 1 година. През този срок родителите са длъжни да подават декларация за промяна на обстоятелствата, свързани с неговото издаване, в срок от 30 дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(4) Преди издаване на удостоверението се извършва служебна проверка относно обстоятелството дали децата, подлежащи на задължително обучение, посещават редовно занятия. Удостоверението не се издава в случай че се установи, че поне едно от децата не посещава редовно учебни занятия.

Чл. 22. (1) Удостоверението, издадено по реда на предходния член служи за ползване на облекчения и привилегии, предоставяни на многодетни семейства както от Община Русе, така и от други организации. От удостоверението се ползват и двамата родители.

§ 9. Сега съществуващия раздел VI се преномерира и става раздел VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе се правят следните допълнения:

1. В чл. 44 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: „Таксите по чл. 44, ал. 1, т. 13, б. „а“ и т. 14, б. „а“ не се дължат за малолетни и/или непълнолетни деца от многодетно семейство по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе.“

2. В чл. 59, ал. 1, т. 39 се допълва нова точка 39.4 със следния текст: „Всички цени по т. 39, б. „а“ до б. „п“ за членове на многодетни семейства по смисъла на чл. 20 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе се заплащат с отстъпка от 50%.“

3. В чл. 59, ал. 1, т. 40.2 се създават нови подточки г) и д) както следва:

„г) За придружител от многодетно семейство – отстъпка 50 %;

д) За деца от многодетно семейство – вход свободен.“

§11. Текстът по § 4 влиза в сила от 01.01.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)