Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3351.1 и едноетажна паянтова стопанска сграда с идентификатор 63427.2.3351.3  находящи се в имот с идентификатор 63427.2.3351 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ 102,00 и 19м2, административен адрес: гр. Русе, ул. „Видин“ № 39, 39-А, предмет на Акт за частна общинска собственост №3994/16.05.2003 г.

2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)