Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +1 322лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ +42лв.
СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ +1 280лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” +495лв.
АГ „Г. Милев” +357лв.
ОУ „Л. Каравелов“ +138лв.
Всичко неданъчни приходи +1 817лв.

Държавни такси
§2501 „Такси за административни и други услуги и дейности” РИМ –Русе +50лв.
Всичко държавни такси +50лв.
Всичко приходи държавни дейности +1 867лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +884лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” РИМ-Русе +31 460лв.
Всичко неданъчни приходи +32 344лв.
§4100 „Приходи от концесии“ +51 684лв.
Всичко приходи местни дейности +84 028лв.
Всичко приходи по бюджета +85 895лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1014 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките“ ОУ „Л. Каравелов“ +138лв.
§1015 „Материали” +1 637лв.
АГ „Г. Милев” +357лв.
СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ +1 280лв.
§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ангел Кънчев“ +42лв.
Всичко за дейност +1 817лв.
Всичко за функция +1 817лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§1016 „Вода, горива и енергия“ дом „Възраждане“ -2 400лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Зеленчукорезачка“ 1бр. +2 400лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер” РИМ-Русе
§1015 „Материали” +50лв.
Всичко за дейност +50в.
Всичко за функция +50лв.
Всичко разходи държавни дейности +1 867лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§1016 „Вода, горива и енергия“ км. Мартен -3 000лв.
§1020 „Външни услуги“ +884лв.
§5100 „Основен ремонт“ -3 216лв.
Обект „Обособяване и модернизация на помещение за спортни нужди
в общинска сграда, находяща се в кв.28, УПИ ХІ-312 по плана на
село Басарбово, община Русе, кметство Басарбово“ -3 216лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ -5 447лв.
Обект „Компютърна система – Общинска администрация „ -30 бр. -4 302лв.
Обект. „Таблет“ – 1 брой -3лв.
Обект. „Преносим компютър“ – 1 брой -142лв.
Обект. „Матричен принтер“ – 1 брой -1 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +10 995лв.
Обект „Доставка и монтаж на On-line UPS с мощност 200kVA/18kW,
трифазен вход-монофазен изход“. +14 556лв.
Обект „Непрекъсваемо токозахранващо устройство“ – 1 брой -80лв.
Обект „Финишър“ – 1 брой -77лв.
Обект. „Система за видеонаблюдение на общински сгради
и територии с масово пребиваване на хора“ -3 404лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект. „ПП „Reg Pages“ – 1бр. -15 000лв.
Всичко за дейност -14 784лв.
Всичко за функция -14 784лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§1030 „Текущ ремонт“ ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово +305лв.
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“,
ул. „Иглика“ №2, гр. Русе“ +21 849лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Радост“,
ул. „Червен“ №5, гр. Русе“ +53 446лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Климатик 36“ ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово -305лв.
Всичко за дейност +75 295лв.
Всичко за функция +75 295лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали“ км. Сандрово -7 710лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Сандрово -2 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Изграждане на резервно ел. захранване на Координационен център
по транспорта на бул. „Скобелев“ №45, гр. Русе“ +7 153лв.
Обект „Изграждане на оптична свързаност между административната
сграда на Община Русе на пл. „Свобода“ №6 и сградата на бул.„Скобелев“ №45“ +22 814лв.
Обект „Обновяване и благоустрояване на парка на с. Сандрово и
изграждане на фонтан находящ се в УПИІ-177, кв. 19, по плана на
село Сандрово, община Русе, км. Сандрово“ +9 710лв.
Всичко за дейност +29 967лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Туристическо ремарке 1 бр. за ОП „Паркстрой“ -1 500лв.
Всичко за дейност -1 500лв.
Всичко за функция +28 467лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Потапяща помпа“ 1 бр. км. Мартен +3 000лв.
Обект „Горен + долен скрипец“ 1 бр. км. Басарбово +960 лв.
Обект „ Бягаща пътека“ 1бр. км. Басарбово +1 080лв.
Обект „Климатик 18“ 1бр. км. Басарбово +1 176лв.
Всичко за дейност +6 216лв.

Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Музей Баба Тонка“ -2 833лв.
Всичко за дейност -2 833лв.
Всичко за функция +3 383лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1015 „Материали“ -4 400лв.
ОП „Русе арт“ -3 200лв.
Младежки дом -1 200лв.
§1020 „Външни услуги“ ОП „Русе арт“ -1 600лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Компютърна система“ ОП „Русе арт“ – 2 бр. +2 400лв.
Обект „Преносим компютър“ 3бр. +3 600лв.
ОП „Русе арт“ 2бр. +2 400лв.
Младежки дом 1бр. +1 200лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -59 793лв.
Всичко за дейност -59 793лв.
Всичко за функция -59 793лв.
Всичко разходи местни дейности +32 568лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 332 „Общежитие“
§1016 „Вода, горива, енергия“ +20 000лв.
Всичко за дейност +20 000лв.

Дейност 389 „Други дейности по образованието”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи“ -3 000лв.
Всичко за дейност -3 000лв.
Всичко за функция +17 000лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§0202 „Др.възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови
правоотношения“ РИМ-Русе +23 060лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ – РИМ-Русе +1 236лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ – РИМ-Русе +825лв.
§0580 „Разходи за ДЗПО“ – РИМ-Русе +464лв.
§1015 „Материали“ РИМ-Русе +1 115лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ -9 000лв.
§1020 „Външни услуги“ РИМ-Русе -4 400лв.
§1051 „Командировки в страната“ РИМ-Русе +3 160лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи“ ХГ-Русе +3 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ РИМ-Русе
Обект „Система за охлаждане на аквариумите на Екомузей“ 1бр. +6 000лв.
Обект „Три D гърбове“ – 5бр. /4бр. за аквариуми и 1бр. Терариум/ +9 000лв.
Всичко за дейност +34460лв.
Всичко за функция +34 460лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +51 460лв.
Всичко разходи по бюджета +85 895лв.

VІ. Приема промените в Приложение №18 „Справка за разходите за заплати за 2015г.“, както следва:
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – било става разлика
-годишен фонд Работна заплата 75 050лв. 83 450лв. +8 400лв

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)