Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1487 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, ал. 5, т. 1 и ал. 7, чл. 11а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието и науката (посл. доп. ДВ, бр. 86 от 17.10.2014 г.), Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2015/2016 година в следните общински училища:

 
НУ „Васил Априлов“ – с. Хотанца
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I+II
1 слята
5 + 6 = 11
5
III+IV
1 слята
 4+ 8 = 12
6
Всичко
 
23
11
 
ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ново село
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I
1 маломерна
14
2
II
1 маломерна
14
2
III
1 маломерна
8
8
IV
1 маломерна
14
2
VI
1 маломерна
13
5
VIII
1 маломерна
8
10
Всичко
 
71
29
 
ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово  
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I
1 маломерна
10
6
II
1 маломерна
12
4
IV
1 маломерна
13
3
V
1 маломерна
15
3
VI
1 маломерна
17
1
VII
1 маломерна
15
2
VIII
1 маломерна
9
9
Всичко
 
91
28
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I + II
1 слята
1 + 15 = 16
III
1 маломерна
13
3
IV
1 маломерна
15
1
V
1 маломерна
16
2
VII
1 маломерна
10
8
VI + VIII
1 слята
9 + 7 = 16
2
Всичко
 
86
16
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I + II
1 слята
8 + 8 =16
III
1 маломерна
14
2
IV
1 маломерна
8
8
V
1 маломерна
11
7
VI
1 маломерна
15
3
VII + VIII
1 слята
11 + 5 = 16
2
Всичко
 
80
22
 
ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
II
1 маломерна
14
2
III
1 маломерна
14
2
IV
1 маломерна
15
1
VIII
1 маломерна
12
6
Всичко
 
55
11
 
ОУ „Христо Смирненски“ – кв. Долапите, гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
I
1 маломерна
14
2
II
1 маломерна
11
5
IV
1 маломерна
15
1
V
1 маломерна
16
2
VI
1 маломерна
13
5
VII
1 маломерна
13
5
VIII
1 маломерна
11
7
Всичко
 
93
27
 
ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
III
1 маломерна
10
6
V
1 маломерна
15
3
VII
1 маломерна
16
2
Всичко
 
41
11
 
ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
VI
1 маломерна
12
6
VII
1 маломерна
17
1
Всичко
 
29
7
 
ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
VIII
1 маломерна
11
7
Всичко
 
11
7
 
ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
VIII
1 маломерна
12
6
Всичко
 
12
6
 
СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Разлика до задължителния минимум по Наредба №7/2000
XI
1 маломерна
15
3
XII
1 маломерна
17
1
Всичко
 
32
4
 
2.      На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансиране за учебната 2015/2016 година за периода 15 септември – 31 декември 2015 г., както следва:
2.1.на маломерни паралелки в:
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                 623,44 лв.
ОУ  “Г. С. Раковски”, с. Ново село                                          1 402,74 лв.
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово                                                  701,37 лв.
2.2.на слети паралелки в:
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца                                           2 571,80 лв.
 
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:                                5 299,35лв.
 
3.      Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 5 299,35 лв. (пет хиляди двеста деветдесет и девет лева и 35 ст.) от планираните средства за маломерни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране, §10-98 „Други некласифицирани разходи“.
 
4.      Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РИО – Русе, съгласно чл. 11а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба №7/2000 г. за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученика за IV клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево (8 ученика), III клас и VIII клас в ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ново село (по 8 ученика) и VIII клас в ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово (9 ученика), във връзка с т. 2.1 от решението на Общински съвет – Русе за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единиите разходни стандарти за съответната дейност.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
                            (засл. проф. В. Пенчев)