Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ УТ-27-72 от 16.06.2023г. от Светла Георгиева, упълномощено лице от Емилияна Бориславова Беева /Гецова/ и Емилиян Недялков Гецов, собственици на поземлени имоти с идентификатори 63427.216.189 и 63427.216.190, м-ст „Бъзов дол“, град Русе община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.216.189 и 63427.216.190, м-ст „Бъзов дол“, град Русе община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определя Вилна зона – „Зона (Ов)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.  

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №К-EDN-3228#1 от 10.07.2023 г. на „ЕРП Север“ АД и с Рег. № K-2313#1 от 19.07.2023г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)