Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1489 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 208/10.08.2015 г. на Министерския съвет, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Ру
се, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да открие социалните услуги:
1.1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични увреждания /ЦСРИДПУ/ чл. 36, ал. 2, т.6 ППЗСП/, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.12.2015 г.
За нуждите на ЦСРИДПУ се предоставя част от имот, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г., представляващ част от сграда с идентификатор № 63427.4.609.1 в помещения на първи етаж на сградата с обща застроена площ 42,3 кв. м., в североизточно крило;
1.2 Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ чл. 36, ал. 2, т.5, б. „а“ ППЗСП/, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.12.2015 г.
За нуждите на ДЦДУ се предоставя част от имот, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г., представляващ част от сграда с идентификатор № 63427.4.609.1 в помещения на първи етаж на сградата с обща застроена площ 335 кв.м. и в помещения на третия етаж с обща застроена площ 178 кв.м., в североизточно крило;
1.3 Център за обществена подкрепа /ЦОП/ чл. 36,ал. 2, т. 10 ППЗСП/, с адрес: в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност, с капацитет 95 места, считано от 01.12.2015 г., който ще предоставя услугите: Център за семейна консултация и Център по детско и майчино здраве.
За нуждите на ЦОП се предоставя част от имот, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г., представляващ част от сграда с идентификатор № 63427.4.609.1 в помещения на втория етаж с обща застроена площ 221 кв.м., в североизточно крило и Приемна грижа и подкрепа на осиновяването в помещенията на третия етаж с обща застроена площ 43 кв.м., в североизточно крило;
1.4 Звено „Майка и бебе“/ чл.36, ал. 2, т. 9 ППЗСП/ със Спешен прием, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност, с капацитет 8 места, като 4 от местата са за Спешен прием за деца с и без родители от 0 до 3 годишна възраст, считано от 01.12.2015 г.
За нуждите на звено „Майка и бебе“ със Спешен прием се предоставя част от имот, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г., представляващ част от сграда с идентификатор № 63427.4.609.1 в помещения на четвъртия етаж с обща застроена площ 106 кв.м., в североизточно крило.
1.5 Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /чл. чл. 36, ал. 2, т. 7, б. „а“, подбуква „бб“ ППЗСП/ с потребност от постоянни медицински грижи, като местна дейност, с адрес: в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, с капацитет 8 места, считано от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г., и като делегирана държавна дейност от 01.01.2016 г.
Финансирането на Центъра да се извърши в съответствие с начина, посочен в § 4, § 6 и § 7 от ПЗР на ПМС №208 от 10 август 2015г., както следва:
До 30.11.2015 г. по Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ на процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., а след този срок от Министерството на здравеопазването до края на 2015 г.,
За нуждите на ЦНСТДУ се предоставя част от имот, предмет на АОС № 6861/ 04.01.2013 г., представляващ част от сграда с идентификатор № 63427.4.609.1 в помещения на четвъртия етаж с обща застроена площ 95 кв.м., в североизточно крило.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до:
2.1. Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за откриване на социалните услуги:
Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 места;
Звено майка и бебе със Спешен прием, с капацитет 8 места;
Център за обществена подкрепа, с капацитет 95 места;
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични увреждания, с капацитет 20 места,
с адрес на услугите: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, като делегирана държавна дейност, считано от 01.12.2015 г. и
Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от постоянни медицински грижи, с капацитет 8 места, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2016 г.
2.2. Министъра на здравеопазването за съгласуване решението за откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, с капацитет 8 места, на адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, съгласно изискването на чл. 41а, ал.2, т. 2 от ППЗСП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)