Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 149 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, т.24 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев) 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!