Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 149 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №4/09.04.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общинският съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3381 – ул. „Оборище“, придаван към УПИ VII-5690 в кв. 219 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

           2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 4 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3381 – пл. „Оборище“, приобщен към УПИ VII-5690 в кв. 219 по регулационния план на град Русе на Пламен Тотев Маринов, Татяна Антонова Маринова, Теодор Пламенов Маринов и Адриан Пламенов Маринов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 2 573,00 лева (две хиляди петстотин седемдесет и три лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)