Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 149

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 121/20.06.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба дела Община Русе в имот №030018 в землището на с. Басарбово, Община Русе, местност „Мармарица”, представляващ 1456/3500 идеални части, целия с площ 3,500 дка, четвърта категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – нива на Станка Колева Атанасова, като наследник на Кольо Симеонов Митев, при граници: имот №030015, имот №000167 и имот №000219 и имот №030019 за сумата от 655,00 (шестстотин петдесет и пет) лева.
2. Станка Колева Атанасова следва да заплати стойността на общинския дял в размер на 655,00 (шестстотин петдесет и пет) лева, както и дължимите данъци и такси, предвидени за сключване на сделката.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за продажба дела на Община Русе.
Решението подлежи на оспорване в 14–дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)