Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 149

РЕШЕНИЕ № 149
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.59.24 с площ 2329 кв.м, съгласно одобрена кадастрална карта със заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Имотът се намира в землището на град Русе, местност „Под Ормана”, начин на трайно ползване – храсти, трета категория, при съседи: 63427.59.25, 63427.59.2 с начална тръжна цена 1 805 (хиляда осемстотин и пет) лева.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.