Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№ УТ-27-50 от 03.05.2023г. от „М-газ“ ЕООД, представлявано от Стоян Георгиев Манолов, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.309.28, м-ст „Караач“, град Русе община Русе, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.309.28, местност „Караач“, град Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определя Смесена многофункционална зона – разновидност 2 – „Зона (Смф 2)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.
  Да се предвиди поставяне на ограничителни линии на застрояване на разстояние 3.00 м от страничните имотни граници и външната имотна граница – към обслужващия път и съобразени със сервитута на преминаващия през имота електропровод и със зоната за превантивна устройствена защита на преносен газопровод – 150 м мерено от оста на газопровода. Да се предвиди в рамките на застроителните линии да се разположат само съоръжения за нуждите на новия обект „Пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС:
 • Модулен компресорен агрегат – 2бр,;
 • Буферен обем (бутилкова група), разположена в компресорния агрегат- 2бр.;
 • Колонка за зареждане – 1 бр.;
 • Кранови възли за зареждане-4 бр.
 • Охлаждащ модул – 3 бр.;
 • Спомагателни съоръжения, тръбопроводи, арматура и др.;
 • Поставяем контейнер с обслужващо предназначение.
  ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)