Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1491 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху лек автомобил – бус, Форд „Транзит“ с рег. №Р3507BC, идентификационен номер на рама WF0HXXGBFHYS14259, собственост на Община Русе на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, БУЛСТАТ: 117622997, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Борисова” № 27, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от Дейвид Минфърд Бисет – председател на управителния съвет, изпълнител по договори № 2361/30.03.2015 г. и № 2362/30.03.2015 г. за възлагане управлението на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Любов“, за срока на договорите.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)