Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1492 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Партньор 2 по проекта (Община Русе).
3. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)