Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и УТ-29-5 от 20.04.2023 г. от  Ирина Димитрова Велкова, представлявана от Елиза Руменова Чолакова-Димитрова, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2409 в квартал 1049 в м-ст „Под Левента“, гр. Русе и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. „Ген. Кутузов“ между о.т. 8200, о.т. 8201 и о.т. 8202 и план за улична регулация (ПУР) на тупик с ширина 4м през нови о.т. 10833, 10834 и 10835, както следва:

  • С ИПУР в оста на ул. „Ген. Кутузов“ между от о.т. 8200, о.т.8201 и о.т. 8202 се създава нова о.т. 10833 и се изменя частично бордюрната линия, в зоната на новото кръстовище.        С ПУР се създава нова улична ос от нова о.т. 10833 до нова о.т. 10835 /през нова о.т. 10834/ за тупик с ширина 4м.;
  • С ПР за ПИ с проектен идентификатор 63427.156.2409 се образува нов УПИ VI-2409 в кв. 1049,  при спазване на съществуващата и новата улична регулация, а вътрешните регулационни линии – в съответствие с имотните граници на имота;
  • С ПЗ се предвижда се ново застрояване с ограничителни линии, разположено на по 3м от вътрешните регулационни линии и по улично-регулационните линии от запад и север към ул. „Ген. Кутузов“.;
  • За имота се определя устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съответстваща на ОУПО- Русе;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)