Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Водещ партньор по проекта (Община Русе).
3. Декларира наличието на средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)