Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-46/10.08.2015 г. от „Нетуоркс – България” ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България” ЕООД в землищата на селата: Николово, Червена вода, Ястребово, Семерджиево, и Басарбово в Община Русе през следните поземлени имоти:
– с. Николово през ПИ с номера: 000053, 000056 и 000076;
– с. Червена вода през ПИ с номера: 000216,000455, 000665, 000666, 000669, 000670, 000716, 000752, 000753, 000754 и 000755;
– с. Ястребово през ПИ с номера 000080 и 000084;
– с. Семерджиево през ПИ с номера: 000093, 000109, 000128, 000158, 000170, 000171, 000175, 000192, 000194 и 000236;
– с. Басарбово през ПИ с номера: 000018, 000019, 000022, 000070, 000092 и 000103.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)