Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1387, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе,  Общински съвет – Русе реши:

                 Поправя допуснати очевидни фактически грешки както следва:

  1. В основанията на Решение № 1387, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. вместо „Антон Иванов Караиванов, управител на „АВ СТРОЙЙНВЕСТ“ ООД“, да се чете „Антон Иванов Караиванов“;
  • Точка две от диспозитива на решението вместо 

„Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.298.55 и 63427.298.78, находящи се в местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе, в съответствие с одобрено задание в т.1.“

 да се чете

„Разрешава изработване на ПУП –  план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.298.55 и ПУП –  парцеларен план ( ПП ) на ПИ с идентификатор 63427.298.78, находящи се в местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе, в съответствие с одобрено задание в т.1.“

                 В останалата си част Решение № 1387, прието с Протокол № 49/15.06.2023 г. остава непроменено.

Решението подлежи на оспорване съобразно чл. 62, ал. 2 от АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)