Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1499 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-38/15.07.2015 г. от „Нинахим” ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел кабел 20 кV до ПИ 187011 в м. „Стопански двор”, землище на с. Червена вода по първи вариант на трасето през поземлен имот 000216 по КВС в м. „Стопански двор”, землище на с. Червена вода.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)