Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 15 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Червената шапчица”, недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, представляващ ПИ № 501.227 с площ 7 287 кв.м. и построената в него част от сграда „Детска градина” /ляв корпус/, състоящ се от: двуетажна част със застроена площ 173,85 кв.м.; едноетажна част /физкултурен салон и администрация/ със застроена площ 256,50 кв.м., стълбище и английски двор с площ 49,80 кв.м. и сутерен със застроена площ 562,27 кв.м., заедно с 70,423 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АОС № 6279/27.07.2010 г.
2. Предоставя безвъзмездно за управление на ЦДГ „Синчец”, недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в кв. Средна кула, гр. Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.10.440 с площ 2 710 кв.м. и построените в него сгради с идентификатори: 63427.10.440.1 и 63427.10.440.2 със застроена площи съответно 310 кв.м. и 59 кв.м., предмет на АОС № 7467/29.07.2015 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)