Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 15 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

           1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X-17, с площ от 1 358 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 8 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, а по Кадастралния план на селото, представляващ ПИ №0.17, с площ от 1 358 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: кв. 58, п. II, предмет на Акт №9477/16.10.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под №145, том 35, вх. рег. №13733/17.10.2019 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 24 900,00 лв. (двадесет и четири хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

           2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X-17, с площ от 1 358 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 8 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, а по Кадастралния план на селото, представляващ ПИ №0.17, с площ от 1 358 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: кв. 58, п. II, предмет на Акт №9477/16.10.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под №145, том 35, вх. рег. №13733/17.10.2019 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 24 900,00 лв. (двадесет и четири хиляди и деветстотин лева), без дължими данъци и такси.

          Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)