Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 15 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

         Приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-2027 година, съгласно Приложение №1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (акад. Христо Белоев, дтн)