Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 15

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 15
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА  и чл.52, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет  реши:

    1. Изменя Правилника на ОП “Спортни имоти” – Приложение 2, като увеличава числения състав с 1 щатна бройна – хигиенист и 4 бройки работници, като общия числен състав се променя на 35 щатни бройки.
    2. Дава съгласие в бюджета на Община Русе за 2008 г. да бъде предвидена средна работна заплата за служителите в ОП“Спортни имоти” в размер на 419,16 лв. (четиристотин и деветнадесет лева и 16 стотинки), считано от 01 януари 2008 .