Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 150 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 14, т. 7, т. 8  и т. 9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“, както и с чл. 4, ал. 1 и ал. 3, чл. 9, ал. 1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г. /Приложение№1/.

2.  Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г. /Приложение 2/.

3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да актуализира работната програма, да определя класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)