Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 150 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Избира Кунчо Славов Кунчев за Управител на „Общински пазари” ЕООД за срок от три години, считано от 25.04.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)