Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 150 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе  реши:

            Предоставя на Регионално управление на образованието – Русе, ЕИК:827164163 безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години, следните самостоятелни обекти в сграда, с идентификатори:

            – 63427.2.1440.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 341,25 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 18, ет. 7, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440, с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 9,835 % идеални части от сградата, предмет на Акт за частна общинска собственост №1153/17.02.1997 г., съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: няма;

– под обекта: 63427.2.1440.1.6;

– над обекта: 63427.2.1440.1.8.

            – 63427.2.1440.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 341,25 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 18, ет. 10, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440, с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 9,835 % идеални части от сградата, предмет на Акт за частна общинска собственост №1153/17.02.1997 г., съседни самостоятелни обекти в сградата:

            – на същия етаж: няма;

            – под обекта: 63427.2.1440.1.9;

            – над обекта: няма.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)