Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 150

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 37о, чл.37и, ал.ал.3, 4, 5 и ал.6 и чл.37п от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Допълва Приложение №1 към Решение №119, прието с Протокол №8/22.03.2012 г. на ОбС – Русе, като в таблицата към т.13.3.8. се добавя ред №7 с текст: „имот №000106 в с. Ново село, местност „Край село”, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV – та категория при неполивни условия, с площ 45,489 дка.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)