Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 150

РЕШЕНИЕ № 150
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в град Ветово, Община Ветово, Русенска област, представляващ ПИ № 144, кв. 178 с площ 104 000 кв.м, описан в акт за частна общинска собственост №4884/18.01.2007 г. с начална тръжна цена 813 600 (осемстотин и тринадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.