Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1500 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №16/01.07.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-12/12.03.2015 г. от Сезгин Яшар Исмаил, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при о. т. 111 по плана на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин”, землище на с. Семерджиево.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)