Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1501 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №20/12.08.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-21/11.06.2015 г. от „Карина Русе” ООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване / увеличение на мощността /за ПИ 000206/ летище/ в землището на с. Бъзън, Община Русе.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)