Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1502 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-44/16.07.15 от Илияна Люлинова Стоянова и Галин Йосифов Иванов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 503.1464, находящ се в местността „Дрибак 1,2“ в землището на с.Николово, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 503.1464, находящ се в местността „Дрибак 1,2“ в землището на с.Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)