Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1504 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-48/12.08.15 от Владимир Томов Томов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)