Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1505 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл.21, ал.1 и ал.7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, Протокол №22/26.08.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-6/27.01.2015 г. от Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Подробен транспортно– комуникационен план /ПКТП/, План за улична регулация /ПУР / за пътна връзка по „Канлъ дере”, Източна промишлена зона на гр. Русе, част от проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Решението може да се оспори в 14 –дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)