Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1506 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-50/20.08.2015 г. от ”Експрес сервиз” ООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия– водопроводно и газопроводно отклонения за имот с идентификатор 63427.492.4 в местност „Гърков дол”, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори 63427.317.29 в м. „Гърков дол”, землище на гр. Русе и 63427.492.7 в кв. „Образцов чифлик”, гр. Русе.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)