Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 151 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23  от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 63, т. 1 от Закона за хората с увреждания, Общински съвет – Русе реши:

Приема Годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)