Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 151 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общински младежки дом – Русе, самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3, предмет на АОС № 6937/21.03.2013 г., както следва:
1. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.15 по КККР на гр. Русе,
със застроена площ от 13,86 кв.м;
2. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.17 по КККР на гр. Русе,
със застроена площ от 45,04 кв.м;
3. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4082.3.18 по КККР на гр. Русе,
със застроена площ от 39,65 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)