Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 151 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2  от Закона за общинския дълг, Общински съвет -Русе реши:

  1. Изменя т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г., изменено с

Решение № 1001 от 15.11.2018г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“, както следва

–  срок на усвояване на кредита – до 39 месеца, считано от датата на подписване на договор за кредит №1406/05.09.2017 г.

  • Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит №1406/05.09.2017г., както и да извърши необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. като  всички останали условия по договора за кредит се запазват, включително и общия срок за издължаване на кредита от 120 месеца и начина на погасяване на равни месечни вноски по главницата, след изтичане на този 39 месечен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)