Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 151

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Изменя т.2.7. от Решение № 9 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 2 /17.11.2011 г., както следва:
1.1. Освобождава Бонка Бойчева като член на КПСК.
1.2. Избира Нели Миткова – директор дирекция „Икономика и управление на собствеността” за член на КПСК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)