Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 152 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж.

2. Дава съгласие Община Русе да осигури финансови средства за съфинансиране в размер на не по-малко от 10 % от общия бюджет на проекта.

3.  Дава съгласие Община Русе да заплати цялата сума при доставката на закупеното оборудване/обзавеждане.

4. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)