Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 152 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 3/29.01.2016 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за закупуване на имотите, Общинският съвет реши:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 г. с недвижими имоти-частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън, представляващи: УПИ VIII-103 в кв. 52 и УПИ ХХVI-общ. в кв. 51, с прогнозен приход от продажбата им в размер на 4648,70 лева и 2558,80 лева, без включени дължими данъци и такси.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
1. УПИ VIII-103 в кв. 52 с площ 1 138 кв.м. по плана на с. Бъзън, предмет на АОС № 6355/09.12.2010 г., вписан под № 43, том 37, н.д. 8031, вх. рег. № 15529/11.12.2010 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 4 648,70 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. УПИ ХХVI-общ. в кв. 51 с площ 684 кв.м. по плана на с. Бъзън, предмет на АОС № 6372/15.12.2010 г., вписан под № 10, том 1, н.д. 12, вх. рег. № 36/05.01.2011 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 2558,80 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилите търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)